فاصله لاهرود تا شهرهاي ديگر

اردبیل

73 کیلومتر

مشگین شهر

18 کیلومتر

پارس آباد

165 کیلومتر

تبریز

205 کیلومتر

اهر

95 کیلومتر

آستارا

160 کیلومتر

زنجان

335 کیلومتر

تهران

666 کیلومتر

بیله سوار

152 کیلومتر

خلخال

194 کیلومتر

سرعین

103 کیلومتر

رشت

331 کیلومتر