تلفنهاي ضروري لاهرود

بخشداري

50 20 51 32

شهرداري

36 21 51 32

دادگاه عمومي

90 24 51 32

نيروي انتظامي

98 20 51 32

مركز بهداشتي و درماني

97 20 51 32

آتش نشاني

125 - 12 51 21 32

ستاد اسكان فرهنگيان

17 24 51 32

مرکز بهداشت

97 20 51 32

اداره برق

05 22 51 32

اداره آب و فاضلاب

90 23 51 32

اداره گاز

70 21 51 32

مجتمع خدمات بهزيستي

92 20 51 32

اداره ورزش و جوانان

00 24 51 32

مركز مخابرات

00 20 51 32